fredag, februari 12, 2016

Rapport ifrån Göran S angående vår ekonomi!

Hickory Heads Ekonomi   2015 och 2016
Reviderat 9 jan 2016 Budget Utfall Budget
2015 2015 2016
Kassa årets början 864 898 -72
Medlemmars insats (16 resp 15 x 1500) 24000 24000 22500
Gästspelare 500 100 500
Summa medel att förfoga över 25364 24998 22928
Löpande prispengar 18, 20  resp 23 x 450 8100 9000 10350
Prispengar avslutad säsong 9700 9670 9700
Diverse omkostnader 6700 6400 2800
Summa kostnader 24500 25070 22850
Kassa årets slut 898 -72 78
Vi spelade 20 omgångar 2015 i stället för planerade 18 omgångar
2016 kommer vi att spela 23 omgångar pga beslutet om matchspel.
Diverse omkostnader 2015
Del av bilkostnad för slutspel Tyskland 5830
Drycker vid slutspel 570
Summa  diverse kostnader 6400
Budgeten bygger på 15 medlemmar, dvs inga nya och en avgående (Carlos Agi).
Oförändrade avgifter och prispengar.
En stor del av av omkostnaderna används vid slutspelet
 
GS 7 januari 2016

Protokoll årsmötet 2016HICKORY  HEADS  ÅRSMÖTE  DEN 8  JANUARI  2015
Restaurang Wild West
Närvarande:
Lars Baureus (ordförande, ordningsman, übersturmbahnfürer m. m. m.), Kjell Boije, Hans Heljedal, Bertil Heurén, Ingvar Jönsson, Ingvar Jönsson, Bengt-Olof Olsson, Göran Svensson (kassör, skattmästare, finansvalp m. m. m.), Leif Södergren och Örjan Teleman.

1 §
Lars Bauréus (LB) förklarar mötet öppnat.
2 §
Konstateras att mötet är behörigt utlyst.
3 §
Dagordningen fastställs.
4 §
LB väljs – med acklamation – till mötesordförande och Örjan Teleman väljs till mötessekreterare.
5 §
LB frambär verksamhetsberättelsen för 2015 som godkänns (med namnändring från Hans till Thomas slutet 6 stycket). Hurra!
6 §
Årsredovisningen för 2015 presenteras äntligen av Göran Svensson (GS) och godkänns (med ändringarna Prispengar avslutad säsong 9.600 kr och Kassa årets slut -106 kr).

7 §
Leif Södergren (LS), Bengt-Olof Olsson (B-O O) och Ingvar Jönsson (IJ), som vunnit seriespelet, matchspelet respektive slutspelet mottar prispengar i massor.
8 §
a)    LB framlägger styrelsens förslag, att prispengarna 2016 ska bli desamma som 2015.
     Förslaget godtas.
b)   LB redogör för medlemsläget och konstaterar att Carlos Agi lämnat Hickory Heads samt tillägger att gäster är välkomna under 2016 för bekantskap inför ev. medlemskap.
c)   Godtas en av LB – något reviderad - presenterad spelplan 2015, vilken bl. a. innebär att årets spel börjar onsdagen den 6 april på södra banan!
9 §
Genomgås ett av GS framlagt förslag till budget för 2016. Han tillägger, att budgetförslaget innebär oförändrad  årsavgift.
Förslaget godkänns med ändringarna Kassa årets början -106 kr och kassa årets slut 194 kr samt med de ytterligare ändringar, som föranleds av att det tillkommer tre omgångar slagspel.
10 §
Styrelsen – bestående av LB och GS – omväljs med jättestor acklamation. Alla hurrar och är glada!
Bertil Heurén reser sig utan någon som helst möda och berömmer i yviga men synnerligen välmotiverade ordalag styrelsen, mötessekretaren samt Bengt-Olof Olsson för väl förrättade värv under tider som flytt.
11 §
Efter livlig diskussion fastställs att årets slutspel inte ska äga rum på hemmabanan utan på annan bana inte för lång från Halmstad. LS och GS har att utan oskäligt dröjsmål inkomma med några förslag. Slutspelet ska ske torsdagen den 15 – fredagen den 16 september såvida inte något nu okänt tungt vägande hinder skulle dyka upp.

12 §
a)    Bifalls motion av LS och IJ innebärande ”samtidigt slagspel och matchspel med visst antal lottade matcher i en rak serie”; LS och IJ har att återkomma med detaljer.
b)   Bifalls motion av LS och IJ om att årets program ska innehålla en eclectictävling med 2 x 6 omgångar omväxlande på norra och södra banan. Förmodade administrationsproblem ska utredas av LS och IJ, som sedan har att meddela medlemmarna resultatet.
c)   Avslås motion av GS ang. ändrat upplägg av matchspelet.
13 §
Till allas förtjusning gillas förslag av BH till ny Hickory Heads-slips. BH utfäster sig att skänka var sitt ex till samtliga medlemmarna! Heder åt en sådan välbärgad gentleman!
19 §
Mötet avslutas med deltagarnas unisona varma tack till ordförandens för hans förtjänstfulla ledning.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman

onsdag, februari 03, 2016

Vårt slutspelspris!

Sven-Göran Niklasson

Smeden utanför Smedjebacken.
Sven-Göran Niklasson (även känd som Snidare-Niklas), född 1936, död 2005, var en svensk skulptör och träsnidare.
Sven-Göran Niklasson är mest känd för sina stora skulpturer och idrottspriser. Åren 1981–89 var han verksam i Hova tillsammans med sin bror, Sören Niklasson, under namnet Niklas 2 Snidare. År 1989 flyttade han till Smedjebacken i Dalarna och etablerade sig där under namnet Snidare-Niklas.
Verk i urval
World Cup i längdskidåkning, idrottspris (1985)
  • SM i skridskoåkning, idrottspris (1988)
  • VM i Orientering, idrottspris (1989)
  • JVM i Speedway, idrottspris (1989)
  • Hova-Gubben i Hova (numera nermonterad) [1]
  • Kronblom, utanför Brunnsparken Adolfsberg Örebro
  • Smeden, infarten till Smedjebacken
  • Triathlonstatyn, Säter (2003) [2]