lördag, januari 17, 2009

Årsmöte Pio Pio 9 jan 2009

PROTOKOLL ÖVER ÅRSMÖTE 2009-01-08 1 § Kjell Boije öppnar mötet. 2 § Föreslagen dagordning fastställs. Dock utgår p 8. 3 § Mötet väljer enhälligt Göran Nordfors till ordförande för årsmötet. 4 § Mötet väljer likaså Örjan Teleman enhälligt till sekreterare. 5 § Herr Larsson utttrycker sin stora förvåning över att ordföranden beställt sin plankstek - rare! 6 § Tävlingskommittén med Kjell Boije och Ingvar Jönsson väljs att fortsätta sitt uppdrag även för 2009. 7 § Beslutas att seriespelet ska börja onsdagen den 8 april och avslutas onsdagen 14 oktober (under förutsättning att spel kan ske så länge på ordinarie greener). Föreslaget spelprogram, som tillställts deltagarna, ska följas. 8 § Fastställs att årets slutspel ska äga rum den 10-11 september. Det ankommer på tävlingskommittén att bestämma plats. 9 § Behandlas motion av Rolf Stigson. a) Beslutas, att anta motionen med visst undantag. Årets matchspel ska sålunda inte innehålla s k köpenhamnare. Istället ska den tredje man, som, blir över vid lottningen, spela poängbogey "mot sig själv". Tävlingskommittén har att före spelstarten i april bestämma de poäng, som ska tilldelas honom i förhållande hans resultat. b) Skin game ska inte avsluta spelet utan ersättas med semifinaler - 1:an mor 4:an samt 2:an mot 3.:an, varpå ska spelas final och match om tredje pris. c) Beslutas krav på deltagande i seriespelet minst 10 gånger för att vara kvalificerad till slutspelet. 10 § Göran Svensson antas enhälligt som medlem i Hickory-Heads. Belutet delges honom telefonledes omedelbart av herr Heurén. 11 § Fastställs, att prispengarna under seriespelet 2009 ska fördelas med 200 kr till segraren, 150 kr till tvåan och med 100 kr till trean. 12 § Beslutas, att årsavgiften ska vara oförändrad, d v s 1.400 kr. 13 § Sven Rössel uppger, att årets match mot Plus fours kommer att spelas antingen den 28-29 maj eller den 4-5 juni. Han återkommer snarast med definitivt besked om tidpunkten. 14 § Jan Pålsson beviljas "sabbatsår" p g a hälsoskäl. Bo Aldensand utgår ifrån ligan, men önskar spela gästspel. Björn Brückmann kommer att vara greenfeemedlem i år, vilket innebär att ligan inte kan använda hans golf-id för beställning av tider. 15 § Kjell Boije redogör för utvecklingen av ligans ekonomi under 2008. Han beviljas ersättning för utlägg som han då gjort med egna pengar för Hickory-Heads. 16 § Herr ordföranden tackar mötessekreteraren för väl förrättat värv under svåra omständigheter. Mötesdeltagarna utdelar även en tacksägelse till ordföranden, som därpå förklarar mötet avslutat. Halmstad som ovan Örjan Teleman