fredag, februari 12, 2016

Protokoll årsmötet 2016HICKORY  HEADS  ÅRSMÖTE  DEN 8  JANUARI  2015
Restaurang Wild West
Närvarande:
Lars Baureus (ordförande, ordningsman, übersturmbahnfürer m. m. m.), Kjell Boije, Hans Heljedal, Bertil Heurén, Ingvar Jönsson, Ingvar Jönsson, Bengt-Olof Olsson, Göran Svensson (kassör, skattmästare, finansvalp m. m. m.), Leif Södergren och Örjan Teleman.

1 §
Lars Bauréus (LB) förklarar mötet öppnat.
2 §
Konstateras att mötet är behörigt utlyst.
3 §
Dagordningen fastställs.
4 §
LB väljs – med acklamation – till mötesordförande och Örjan Teleman väljs till mötessekreterare.
5 §
LB frambär verksamhetsberättelsen för 2015 som godkänns (med namnändring från Hans till Thomas slutet 6 stycket). Hurra!
6 §
Årsredovisningen för 2015 presenteras äntligen av Göran Svensson (GS) och godkänns (med ändringarna Prispengar avslutad säsong 9.600 kr och Kassa årets slut -106 kr).

7 §
Leif Södergren (LS), Bengt-Olof Olsson (B-O O) och Ingvar Jönsson (IJ), som vunnit seriespelet, matchspelet respektive slutspelet mottar prispengar i massor.
8 §
a)    LB framlägger styrelsens förslag, att prispengarna 2016 ska bli desamma som 2015.
     Förslaget godtas.
b)   LB redogör för medlemsläget och konstaterar att Carlos Agi lämnat Hickory Heads samt tillägger att gäster är välkomna under 2016 för bekantskap inför ev. medlemskap.
c)   Godtas en av LB – något reviderad - presenterad spelplan 2015, vilken bl. a. innebär att årets spel börjar onsdagen den 6 april på södra banan!
9 §
Genomgås ett av GS framlagt förslag till budget för 2016. Han tillägger, att budgetförslaget innebär oförändrad  årsavgift.
Förslaget godkänns med ändringarna Kassa årets början -106 kr och kassa årets slut 194 kr samt med de ytterligare ändringar, som föranleds av att det tillkommer tre omgångar slagspel.
10 §
Styrelsen – bestående av LB och GS – omväljs med jättestor acklamation. Alla hurrar och är glada!
Bertil Heurén reser sig utan någon som helst möda och berömmer i yviga men synnerligen välmotiverade ordalag styrelsen, mötessekretaren samt Bengt-Olof Olsson för väl förrättade värv under tider som flytt.
11 §
Efter livlig diskussion fastställs att årets slutspel inte ska äga rum på hemmabanan utan på annan bana inte för lång från Halmstad. LS och GS har att utan oskäligt dröjsmål inkomma med några förslag. Slutspelet ska ske torsdagen den 15 – fredagen den 16 september såvida inte något nu okänt tungt vägande hinder skulle dyka upp.

12 §
a)    Bifalls motion av LS och IJ innebärande ”samtidigt slagspel och matchspel med visst antal lottade matcher i en rak serie”; LS och IJ har att återkomma med detaljer.
b)   Bifalls motion av LS och IJ om att årets program ska innehålla en eclectictävling med 2 x 6 omgångar omväxlande på norra och södra banan. Förmodade administrationsproblem ska utredas av LS och IJ, som sedan har att meddela medlemmarna resultatet.
c)   Avslås motion av GS ang. ändrat upplägg av matchspelet.
13 §
Till allas förtjusning gillas förslag av BH till ny Hickory Heads-slips. BH utfäster sig att skänka var sitt ex till samtliga medlemmarna! Heder åt en sådan välbärgad gentleman!
19 §
Mötet avslutas med deltagarnas unisona varma tack till ordförandens för hans förtjänstfulla ledning.

Halmstad som ovan

Örjan Teleman