lördag, december 21, 2019

Protokoll Årsmöte 2019-12-18PROTOKOLL
Årsmöte för Hickory Heads den 18 december 2019
(Närvarande: Lars Bauréus, Örjan Teleman, Göran Svensson, Ingvar Jönsson, Bertil Heurén, Bengt Mattsson, Lars Wetter, Rolf Stigson, Leif Södergren och Kjell Boije, Thomas Brydolf, Ebbe Dworak, Lars Wetter samt sist men inte minst Rune Johansson).

1 §
Lars Bauréus öppnar mötet.

2 §
Fastställs att mötet utlysts på rätt sätt.

3 §
Dagordningen, d.v.s. föredragningslistan, fastställs.

4 §
Lars B väljs att leda förhandlingarna och Örjan Teleman att vara mötessekreterare.

5 §     Verksamhetsberättelse
Lars B föredrar – med hänvisning till utsänt mail - verksamhetsberättelsen för året 2019, vilken med tillägget att högvälborne Rune Johansson valts in som medlem i Hickory Heads godkänns.

6 §    Årsredovisning
Göran Svensson föredrar årsredovisningen för 2019, vilken redovisning med justeringen att kassautfallet var 194 kr fastställs.

§     Utdelning av priser
Utdelas prispengar och pokaler till därav förtjänta i anledning av deras insatser i seriespelet, matchspelet och slutspelet, allt i enlighet med förteckning på uppdaterad hemsida.
Göran S delar ut priser till 
-       Leif S för segern i Seriespelet
-       Lars W för hans vinst i Matchspelet och
-       Lars B för segern i Slutspelet.
Alla hurrar och är glada.

8 §    Verksamhetsplan, prispengar och platspoäng
Beslutas oförändrade prispengar.
Fastställs att Hickory Heads medlemstal även fortsättningsvis ska vara 16. (Bertil Heurén räknas därvid som en styck person.)
Spelprogrammet för 2020 sträcker sig från den 8 april till den 14 oktober enligt vad som anges på den uppdaterade hemsidan.

9 §     Budget och medlemsavgifter
Göran S föredrar budget, som fastställs.
Beslutas oförändrad årsavgift.10 §     Val av styrelse
Väljs Lars B till ordförande, Göran J till vice ordförande och Göran S till kassör.

11 §     Behandling av motion
Behandlas inkommen motion av Ebbe Dworak ang. matchspelet.
Motionen godkänns med justeringar som framgår av den på hemsidan angivna versionen.

12§        Övriga frågor
Diskuteras årets slutspelsresa, som ska äga rum till Skottland under den första hälften av september. Bengt Mattsson och Örjan Teleman åtar sig att återkomma med förslag.
Bestäms att vi ska spela två banor, varav en bana två gånger. Resultatet där ska avgöra slutspelet.

12 §         Mötets avslutande
Lars B förklarar mötet avslutat.
På ett väl genomarbetat – men knappast hörbart - förslag beslutar mötet enhälligt att framföra sin djupt kända tacksamhet till den sällsynt eminenta styrelsen och dess synnerligen väl genomförda arbete under 2019!

Halmstad som ovan


Örjan Teleman