onsdag, januari 11, 2012

Årsmöte 3 januari 2012 Pio-Pio

PROTOKOLL

För Hickory Heads årsmöte 2012-01-03

Närvarande: samtliga ligister utom Rolf Stigson och Ebbe Dworak.

1 §

Mötet öppnas av Lars Bauréus, som hälsar alla deltagarna hjärtligt välkomna.

2 §

Lars Bauréus föredrar förslag till dagordning, som godtas med tillägget att justerare av mötesprotokollet ska utses.

3 §

Väljs föreslagne högvälborne (ca 2 m) Göran Nordfors till mötesordförande samt till justerare.

4 §

Väljs föreslagne nyopererade Örjan Teleman till mötessekreterare med förhoppningen att det inte ska gå på kryckor.

5 §

Föredrar Lars Bauréus verksamhetsberättelsen, som godkänns, samt verkställer han prisutdelning, dock icke vad gäller priser i reda pengar.

Sven Rössel redovisar kassan, som utvisar ett påtagligt överskott.

Ingvar Jönsson inleder en intensiv debatt med utgångspunkten att Hickory Heads inte ska vara någon sparbössa utan förbruka sina medel till allas glädje.

Beslutas att tillgängligt överskott – med någon reservation för oförutsedda utlägg – ska användas till betalning av kostnader för slutspelsdagarna.

6 §

Omväljs med rungande tillrop Lars Bauréus och Sven Rössel till tävlingskommitté. (Den sistnämnde döljer väl sin förtjusning över det visade förtroendet.)

7 §

Godkänns den föreslagna spelplanen för 2012.

Beslutas att tävlingskommittén får rätt att för tidbokningen förfoga över samtliga ligisters golf-ID:n utom Leif S:s, Göran S:s och Bengt M:s. Dessa bokar själva erforderliga tider för Hickory Heads när deras ”tur” kommer.

s. 2

8 §

Behandlas motioner o. dyl.:

- Avslås den av Bengt-Olof Olsson föreslagna spelplanen.

- Bengt-Olof O. återkalla sin motion avseende spelformer.

- Utses Lars Bauréus, Sven Rössel och Göran Svensson att så småningom inkomma med förslag till slutspelsarrangemang i Sverige.

- Beslutas anta Carlos Agi som ny medlem i Hickory Heads.

- Avslås motion om Ryder Cup-spel mot Björnligan men utses Göran Svensson att närmare utreda frågan.

- Avslås Rolf Stigsons motion om spelform match.

- Avslås Sven Rössels motion om utdelning av prispengar.

- Sven R återkallar sin motion om korthålsspel.

- Godkänns Ebbe Dworaks motion om tid för samling, som därmed härefter är 15 minuter före start.

9 §

Utses Ingvar Jönsson att inkomma med förslag till stadgar i form av motion till årsmötet 2013.

10 §

Fastställs 2012 års avgifter till oförändrade belopp.

Skattmästare Rössel delar ut 2011 års penningpriser till behövande.

11 §

Då inga övriga frågor fanns att behandla, avslutade mötesordföranden mötet och framförde ligisternas varma tack till de självuppoffrande ledamöterna i tävlingskommittén.

Lars Bauréus och Sven Rössel gjorde sig till tolk för mötesdeltagarna och tackade Göran Nordfors för väl genomfört årsmöte.

Halmstad som ovan Justeras:

Örjan Teleman Göran Nordfors