måndag, januari 18, 2010

Årsmöte 2010 Pio-Pio

Tjenar Boys!

Här kommer årsmötets protokoll.

Hälsningar

Bengt

PROTOKOLL 2010-01-13

Jubileumsårsmöte

Hickory Heads

1 §

Ingvar J förklarar mötet öppnat.

2 §

Föreslagen dagordning godkänns med tillägg under 9 § av Bengt-Olof O:s motion om antagande av hedersmedlem.

3 §

Väljs Göran N till mötesordförande.

4 §

Väljs Örjan T till mötessekreterare.

5 §

Väljs Lars B (förstahandsansvarig för tävlingsverksamheten) och Sven R (förstahandsansvarig för kassan) att utgöra 2010 års s k tävlingskommitté.

6 §

Beslutas att årets seriespel ska ta sin början onsdagen den 7 april, varifrån spelplanen ska utgå.

7 §

Beslutas att vi - utom vad som gäller för slutspelet - ska spela på andra banor än på Tylösands vid två tillfällen, varav ett på våren och ett på hösten. Det ankommer på tävlingskommittén att närmare bestämma var.

En omgång av seriespelet förläggs på hösten och ska tacksamt nog vara förknippat med festivitas hos Göran N på Stengårdstorp någon gång under tiden 15 augusti - 30 september. Tävlingskommittén avgör vilken bana vi ska hedra.

Beslutas att vi ska gästa någon av de brittiska öarna med ett jubileumsslutspel i höst. Under resan ska tre dagar vikas för spel. 12 medlemmar uppger sig avse att delta i resan! Det ankommer på Örjan T att vidta erforderliga förberedelser och återkomma till medlemmarna med besked om vilken bana vi ska spela och övriga relevanta förhållanden.

8 §

Ordföranden hemställer om mötets godkännande av ett toalettbesök. Utan att avvakta resultatet av påbörjad omröstning kastar sig herr Nordfors mot närmast belägna toaletten för att några minuter senare återvända något andfådd men med ett nöjt leende på läpparna.

9 §

Antas Bengt-Olof O:s motion om införande av fyrboll bästboll i årets spelplan (se bilaga).

Beslutas på yrkande av Ingvar J att samtliga medlemmar ska solidariskt medverka vid årets tidsbokning med sina golf-ID.

Ebbe D återkallar sin motion om slutspelet.

Behandlas Lars B:s intressanta motion om ett och annat. Mötet beslutar avslå motionen.

Mötet bifaller Bengt-Olof O:s motion om antagande av Nils Ferntoft som hedersmedlem. Beslutet ger hedersmedlemmar rätt att delta i seriespelet utan kostnad men med rätt till prispengar vid erforderligt god placering.

10 §

Antas Jan Sjöberg som ny medlem i Hickory Heads.

11 §

Beslutas att vad hittills gällt om regler och prispengar - utöver vad ovan bestämts - även ska gälla i fortsättningen.

12 §

Beslutar mötet att den samlade årsavgiften för 201 ska vara 1.500 kr,

13 §

Allsmäktige lagkaptenen Sven R meddelar, att årets match mot Plus Fours kommer att äga rum någon torsdag-fredag i maj i Falsterbo. Vårt lag ska bestå av 9 spelare samt lagkaptenen!

14 §

Kjell B lämnar en kortfattad redogörelse för sitt handhavande av våra surt förvärvade sekiner. Ingen erinran.

15 §

Mötet förtjänstfulle ordförande Göran N avslutar detsamma.

Halmstad som ovan

Örjan T

Fyrboll bästboll!

Då det i ligan diskuterats om mera socialspel har jag ett förslag inför 2010, som ju även är ett ”Jubeleumsår”.

Jag har tänkt mig följande:

1: Vi spelar Fyrboll bästboll som poängbogey 4 ggr, maj, juni, juli, augusti, och slutspel i september, då som Skin-Game.

2. Lottning skall ske vilken partner man spelar med för omgången. Vid lottning omgång 2, 3, 4 skall omlottning ske om samma spelare lottas ihop igen.

3. Vinnarpar för spelad omgång får 14 poäng var, 2:an 12, 3:an 10, o.s.v.!

4. De fyra spelare som har högst poäng då 3 av 4 omgångar räknats, går vidare till Skin-Gamet, skulle det vara fler som har samma poäng som 3:an går de vidare till utslagningstävling vid de två närmaste seriespelsomgångarna som spelas som slaggolf. Alltså de fyra med bäst resultat spelar i Skin-Gamet!

5. När det gäller prispengar ökar vi insatsen med 100:- kr per person vid ligastart till vinstpengar i Skin-Gamet, där fördelningen av pengarna till 18 håls spel avgörs senare, dock en ökande skala allt efter spelade hål.

6. Om det vid lottningen visar sig att vi är ojämnt antal spelare, får den ensamme spelaren, en lottad partner genom dragning av ett scorekort efter avslutat spel, och får tillgodoräkna sig hans score. Dock får den spelare som delar sitt resultat med ensamspelaren inte tillgodoräkna sig poängen.